Top Farms Nasiona O firmie Warunki współpracy

Warunki współpracy

1. Zakres obowiązywania.

Niniejsze postanowienia określają zasady i warunki sprzedaży towarów, obowiązujące Top Farms Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul Przelot 24 (zwaną dalej w skrócie TOP FARMS AGRO) i Kontrahenta, o ile dana umowa nie stanowi inaczej.

2. Zawarcie umowy.

 1. Zobowiązania TOP FARMS AGRO wobec Kontrahenta powstają wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń stron. Podstawą do dokonania sprzedaży jest złożenie przez Kontrahenta zamówienia podpisanego przez obie strony.
 2. W przypadku, w którym po potwierdzeniu Kontrahentowi zamówienia TOP FARMS AGRO nie będzie mogła zrealizować zamówienia TOP FARMS AGRO może albo zaproponować Kontrahentowi inny towar albo odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 21 dni od daty powstania przyczyn niemożliwości wykonania zamówienia.

3. Cena i warunki płatności.

 1. Cena jaką Kontrahent zobowiązany jest zapłacić płatna jest przelewem na rachunek bankowy TOP FARMS AGRO podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury albo w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym niż 7 dni.
 2. Cena sprzedaży produktów określona jest przez Strony w zamówieniu.
 3. W razie niemożliwości wskazania ceny kwotowo w dniu złożenia zamówienia, Strony wyrażają zgodę, iż dla sprzedaży produktów objętych danym zamówieniem obowiązywać będzie cena wg aktualnego cennika TOP FARMS AGRO sporządzonego na dany sezon.
 4. TOP FARMS AGRO w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedstawi Kontrahentowi aktualny cennik obowiązujący na dany sezon, niezwłocznie po jego wprowadzeniu. Jeżeli Kontrahent nie wniesie zastrzeżeń do cennika w terminie 3 dni od daty jego otrzymania, wówczas Strony w ramach zamówienia, o którym mowa w ust. 3 związane są cenami wskazanymi w tym cenniku.
 5. TOP FARMS AGRO ma prawo do zmiany Ceny w przypadku, gdy Kontrahent dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania o którym mowa w pkt. 2.1 (np. zmiany specyfikacji, terminów dostawy, miejsca dostawy, itp.).

4. Zastrzeżenie własności.

Kontrahent staje się właścicielem produktów w momencie zapłaty całej należności za produkt. TOP FARMS AGRO może dochodzić wszelkich praw wynikających z zastrzeżonego prawa własności, jak i dochodzić odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zużycia lub nie uzgodnionego zadysponowania.

5. Dostawa.

 1. Produkt uważa się za wydany Kontrahentowi po jego oddaniu do dyspozycji w ustalonym miejscu dostawy. Kontrahent zobowiązany jest potwierdzić odbiór produktu na „liście przewozowym” lub „protokole zdawczo-odbiorczym”. Kontrahent nie może odmówić podpisania listu przewozowego lub protokołu obioru i zapłaty jeśli wady są nieistotne.
 2. Kontrahent jest zobowiązany do odbioru produktów po podaniu do wiadomości możliwego terminu wydania.
 3. Kontrahent jest zobowiązany sprawdzić stan ilościowy i jakościowy dostarczonych przesyłek przy rozładunku i podpisać list przewozowy. Wykaz ewentualnych braków lub uszkodzeń winien być umieszczony na tym dokumencie. W przypadku podpisania listu przewozowego przez Kontrahenta bez zastrzeżeń, TOP FARMS AGRO będzie zobowiązana rozpatrzyć reklamacje wyłącznie na wady ukryte. Powyższe dotyczy również odbioru towaru przez Kontrahenta z magazynu TOP FARMS AGRO.
 4.  Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kontrahenta z chwilą jego wydania Kontrahentowi w rozumieniu pkt. 1. W przypadku nie odebrania produktów przez Kontrahenta w przewidzianym terminie, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na niego z chwilą, w której odbiór produktu był możliwy, w rozumieniu pkt. 2.
 5. Kontrahent jest zobowiązany zapewnić rozładunek produktów w miejscu dostaw. Koszty rozładunku oraz ewentualnego uszkodzenia produktów w trakcie rozładunku ponosi Kontrahent.
 6. TOP FARMS AGRO nie odpowiada za zwłokę w terminie dostawy w przypadku, gdy Kontrahent nie dotrzymał terminów płatności bądź, jeżeli jest to wymagane, Kontrahent nie wykonał innego swojego obowiązku. W powyższych przypadkach TOP FARMS AGRO ma prawo wstrzymać dalszą realizacje zamówień do czasu uiszczenia zaległych należności, zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków.
 7. W przypadku partii towaru, których odbiór zostanie odroczony z przyczyn dotyczących Kontrahenta, Kontrahent oprócz ceny, zapłaci na rzecz TOP FARMS AGRO koszty przechowania towaru w wysokości 6 zł netto za 1 tonę miesięcznie.
 8. W wypadku zamówienia produktów, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy z winy Kontrahenta, TOP FARMS AGRO ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kontrahenta dotyczące tego zamówienia zaliczane są na poczet ww. kary umownej. Jeżeli kara umowna nie pokryje pełnej szkody, TOP FARMS AGRO ma prawo do odszkodowania uzupełniającego.

6. Wady.

 1. TOP FARMS AGRO zobowiązana jest pobrać próbę i dokonać jej badania oraz odpowiedniego zabezpieczenia (tzw. próba żelazna) każdej partii towaru przeznaczonej na sprzedaż.
 2. W razie ujawnienia się wady sprzedanego produktu po odbiorze, Kontrahent ma obowiązek dokonać zgłoszenia wady wraz z jej szczegółowym opisem oraz podaniem swych żądań w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady pod rygorem utraty prawa późniejszego dochodzenia roszczeń z tytułu przedmiotowej wady.
 3. Na podstawie zgłoszonej reklamacji, TOP FARMS AGRO zleci ponowne badanie zabezpieczonej próby, o której mowa w pkt. 1 w niezależnym laboratorium. Wynik ponownego badania będzie dla stron rozstrzygający sprawę reklamacji i ostateczny. Koszty powtórnego badania poniesie strona przegrywająca.
 4. Odpowiedzialność TOP FARMS AGRO nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego używania produktu, w tym nieprawidłowego transportu, przechowania, magazynowania, obróbki, stosowania.
 5. Kontrahent jest zobowiązany do używania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem bezpieczeństwa pracy oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji oraz przyjętych i powszechnie stosowanych praktyk dotyczących korzystania z produktów.

7. Siła wyższa.

Żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy wynikające z okoliczności siły wyższej, a TOP FARMS AGRO dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne strony rozumieją miedzy innymi: pożar, powódź, gradobicie, wymarznięcie, porost, dyskwalifikacja polowa, susza, nadmierne opady. Strona umowy powołująca się na przypadek siły wyżej albo niekorzystne warunki atmosferyczne zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji i przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych konsekwencjach. Strony dołożą wszelkiej staranności aby wspólnym działaniem zminimalizować zakres szkód.

8. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa została sporządzona na podstawie polskiego prawa i w kwestiach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć na podstawie umowy sądem właściwym jest sąd polski określony wg siedziby TOP FARMS AGRO.
 3. Wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne zastosowane dla produktów, w tym na etapie uzgodnień ofertowych, stanowią własność intelektualną TOP FARMS AGRO i podlegają prawnej ochronie.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania poufności obejmującej wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i funkcjonowania przedsiębiorstw TOP FARMS AGRO i Kontrahenta.
 5. Przeniesienie praw z umowy wymaga pisemnej zgody TOP FARMS AGRO pod rygorem nieważności.
 6. Wyłącza się możliwość dokonywania potrąceń przez Kontrahenta, w szczególności w zakresie zapłaty ceny i innych roszczeń przysługujących TOP FARMS AGRO.
 7. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zastępują wszystkie poprzednie Ogólne Warunki Sprzedaży Top Farms Agro.
 8. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.