Top Farms Nasiona Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.topfarms-nasiona.pl

wersja obowiązująca od 01 czerwca 2018 r.

Definicje

1) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.topfarms-nasiona.pl,
2) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,
3) Administrator – podmiot prowadzący Serwis, którym jest Top Farms Agro sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Przelot 24, 60-408 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102806, NIP: 7481454415, REGON: 531644605, e-mail:
office.agro@topfarms.pl .

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Top Farms Agro sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Przelot 24, 60-408 Poznań, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102806, NIP: 7481454415, REGON: 531644605.
2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: office.agro@topfarms.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a. dane osobowe użytkownika podane przez niego w związku z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisu – poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w Serwisie – w szczególności:
imię i nazwisko, telefon kontaktowy, kod pocztowy i miejscowość zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, inne dane osobowe podane przez Użytkownika,
b. b. dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkowników w związku z zainicjowanym przez nich bezpośrednim kontaktem z Administratorem, w szczególności kontaktem telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesyłanych przez Użytkowników zgłaszających chęć udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, adres IP i informacje z plików cookies umieszczanych na urządzeniach końcowych Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i cookies, jeśli stanowią informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu.
3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem:
a. danych o ruchu oraz statystyk dotyczących częstotliwości odwiedzin na stronach internetowych Administratora, w tym adresu IP użytkownika, URL stron odwiedzanych przed wizytą na stronie Administratora, URL stron odwiedzanych po wizycie na stronie Administratora oraz informacji o odwiedzanych stronach,
b. statystyk na temat liczby wejść na stronę Serwisu oraz odsłon strony,
c. informacji z plików cookies.
4. Dodatkowe dane osobowe zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik, wypełniając formularz lub podając swoje dane w inny sposób, wyraźnie wyraził na to zgodę.
5. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
a. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu
dokonania udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami,
b. w zakresie i celu niezbędnym do przedstawienia Użytkownikowi oferty handlowej lub informacji marketingowych, na jego żądanie,
c. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności do celów marketingu bezpośredniego,
d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, w tym zgodą wyrażoną w związku z chęcią skorzystania z wybranych usług dostępnych w ramach Serwisu,
e. w przypadku przesłania przez Użytkownika aplikacji kandydata na potrzeby procesu rekrutacyjnego – w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.
7. Podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest związana z celem tego przetwarzania, i tak:
a. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostarczenie treści Serwisu i innych usług) – podstawą jest ta umowa,
b. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania naruszeniom Regulaminu, rozpatrzenia reklamacji –
podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
c. w zakresie promowania usług lub produktów – podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing bezpośredni usług i produktów,
d. w zakresie pozostałych celów – zgoda.
8. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących okresach:
a. dane przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w czasie wykonywania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,
b. dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody, a w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją – do czasu zrealizowania celu, dla
którego zgoda została wyrażona,
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu wygaśnięcia tego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane
dotyczą.
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym administratorom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
10. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
11. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także – zgodnie z wyrażoną przez
Użytkownika zgodą – w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie, ani powierzania ich
dalszym osobom.
12. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane
jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu www.topfarms-nasiona.pl.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b. dostępu do dotyczących ich danych osobowych,
c. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
d. usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
e. przenoszenia danych.
2. Użytkownik ma prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie wcześniej,
b. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
c. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.
3. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu
administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego
wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikatowy numer.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz
partnerów.

Rodzaje stosowanych plików cookies

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych w ramach Serwisu.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (usług dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych
w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies. Profilowanie jest wykorzystywane w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.topfarms-nasiona.pl.