Top Farms Nasiona Regulamin serwisu internetowego www.topfarms-nasiona.pl

Regulamin serwisu internetowego www.topfarms-nasiona.pl

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Administrator – podmiot prowadzący Serwis, którym jest Top Farms Agro sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Przelot 24, 60-408 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102806, NIP: 7481454415, REGON: 531644605;
Administrator jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219), e-mail:
office.agro@topfarms.pl
2) Dane Osobowe – informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz w innych celach, na
które Użytkownik wyraził stosowną zgodę lub w uzasadnionych prawnie celach Administratora,
3) Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika, który otrzymał odpowiednie dane
logowania w związku z nabyciem produktów marki Top Farms, który to Użytkownik po zalogowaniu (podaniu nazwy Użytkownika i hasła), może pobrać przeznaczone dla niego dokumenty dotyczące nabytych produktów,
4) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
5) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.topfarms-nasiona.pl.
6) Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
7) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219).
2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Z funkcjonalności serwisu, dostępnych po zalogowaniu, mogą korzystać Użytkownicy, którzy otrzymali odpowiednie dane logowania w związku ze zgłoszoną Administratorowi potrzebą
uzyskania dokumentów odnoszących się do nasion marki Top Farms, w szczególności potwierdzających ich jakość.
4. Zawarcie umowy o świadczenia Usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza lub nabycia produktów marki Top Farms i otrzymania w związku z tym od dystrybutora można osiągnąć korzystając z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, których pobranie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami: Google Chrome (wersja 24 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 24 i nowsza) Microsoft Internet Explorer w wersji 11. Zalogowanie do serwisu nie będzie możliwe za pomocą przeglądarki Internet Explorer 10 lub starszej jej wersji. Korzystanie z serwisu
z innych przeglądarek może powodować problemy w prawidłowym wyświetlaniu treści. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączona obsługą plików cookies, w celu umożliwienia
prawidłowego funkcjonowania Serwisu i wygodniejszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami
utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.
7. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami
Regulaminu,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa
autorskie Administratora lub podmiotów trzecich,
d. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w ust. 7 powyżej lub w § 4 ust. 2 Regulaminu, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do
naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
9. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
10. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach
Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego
pośrednictwem Usług.

§ 3
Zakres świadczonych usług

1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość bezpłatnego korzystania z następujących usług:
a. dostęp do treści informacyjnych zamieszczanych w Serwisie,
b. usługa E-DORADCA, dostępna pod adresem https://www.topfarms-nasiona.pl/e-doradca/,
c. formularz kontaktowy, dostępny pod adresem https://www.topfarms-nasiona.pl/kontakt/,

d. Konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może pobrać przeznaczone dla niego dokumenty, przekazywane przez Administratora na żądnie Użytkownika.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a – c powyżej, są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp do tych
usług nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
3. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. d powyżej, jest dostępna dla Użytkowników, którzy nabywają produkty marki Top Farms i otrzymali w związku z tym od dystrybutora dane do logowania
w Serwisie, tj. zostali upoważnieni przez Administratora do korzystania z zasobów dostępnych poprzez Konto.
4. Usługa E-DORADCA umożliwia wyszukanie, spośród odmian roślin oferowanych do sprzedaży pod marką Top Farms, tych odmian, które spełniają kryteria wskazane przez Użytkownika za pomocą formularza wyboru dostępnego w ramach Serwisu. W ramach usługi E-DORADCA Użytkownik ma możliwość poproszenia o kontakt doradcy handlowego i złożenie oferty odpowiadającej zapytaniu sformułowanemu za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://www.topfarms-nasiona.pl/e-doradca/.

§ 4
Własność intelektualna

1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności autorskie prawa majątkowe do wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych
i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom,
z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest
dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§ 5
Odpowiedzialność Administratora (usługodawcy)

1. Administrator sprawuje nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania, jednak Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron
internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem
z Serwisu – praw osób trzecich,
b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek
zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,
c. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem
Usług, w szczególności uniemożliwiają pobranie dokumentów dostępnych za pośrednictwem Konta Użytkownika,
d. inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność lub zawartość innych serwisów internetowych, do których mogą odsyłać linki umieszczone w Serwisie.
4. Treści informacyjne zamieszczone w Serwisie mają charakter ogólny i nie mogą stanowić porad związanych z uprawą roślin. W szczególności informacje dostępne w usłudze E-DORADCA stanowią ogólną informację o możliwych sposobach stosowania poszczególnych roślin i nie są poradami adresowanym do konkretnej osoby.

§ 6
Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej Administratora, wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.topfarms-nasiona.pl/kontakt/.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy i ewentualnie inne dane kontaktowe, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas
udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego jej złożenia.
5. Reklamację wniesioną po terminie określonym w ust. 1 powyżej oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego www.topfarms-nasiona.pl dostępna pod
adresem: https://www.topfarms-nasiona.pl/polityka-prywatnosci/.
2. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.