Top Farms Nasiona Informacja o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Informacja o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Działając w imieniu Top Farms Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Przelot 24, w trybie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 935 z późn. zm.) oświadczamy, iż Spółka Top Farms Agro Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, ul. Przelot 24, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 w/w ustawy oraz w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).